Podpora

Obchodní podmínky ORAVA distribution CZ, s.r.o.

 ul.Elgartova 497/12, Brno 61400 , IČ 28319885

Nákup výrobku prostřednictvím ORAVA eshop mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Postup při objednávaní

Zákazník si může systémem ORAVA eshop objednat jakýkoliv výrobek, u kterého je umístěno tlačítko (ikona) KOŠÍK.

Po objednání výrobku (zadáním počtu kusů do volného políčka) a stlačením tlačítka/ikony KOŠÍK, se objednaný výrobek automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací v systému ORAVA eshop. Při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém ORAVA eshop vyžaduje. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno konto, kterým se bude při nákupech hlásit v systému ORAVA eshop. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje (včetně kódu přiděleného systémem ORAVA eshop) doporučujeme zákazníkovi zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí těchto přihlašovacích údajů přihlásit.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému ORAVA eshop. Systém ORAVA eshop zaregistrované objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky. Systém ORAVA eshop umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování ...) po autorizaci přihlašovacích údajů.

 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 Adresa pro vrácení  zboží provozovna: ORAVA distribution CZ s.r.o., ul.Ostravská 494, SVIADNOV 73925

 

Další práva a povinnosti smluvných stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona  č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, ve  znění pozdějších předpisů.

4.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.Vládou  schválená  novela  zákona  o  ochraně  spotřebitele  stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Pro e-shopy je to Česká obchodní inspekce (ČOI) na webové stránce http://www.coi.cz