Reklamační řád | Orava.eu

Reklamační a záruční podmínky

3.1. Odpovědnost z vadného plnění, Reklamační a záruční podmínky

3.1.1. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem. Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

3.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-  se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

-  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.1.3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

3.1.4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva

z vadného plnění.

3.1.5.  Při uplatnění práva na záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se spotřebičem i vyplněný a potvrzený záruční list nebo pokladní doklad o koupi spotřebiče.

3.1.6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.1.7. Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD monitory  a televizory, které musí splňovat určitá ustanovení dle normy ISO 13406-2. Tedy pouze takový LCD monitor či televizor, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce) nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznán jako vadný výrobek a následně reklamován. 

3.2. Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození

- prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí ) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;

- prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;

- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě,

- záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím pro jiné než domácí nebo běžné účely.

 

3.3. Společnost ORAVA distribution CZ s.r.o. , neodpovídá

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly

   - sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,

   - provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.

 

 3.4. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o., právo vyúčtovat zákazníkovi  částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

3.5. UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič před prvním použitím po doručení přepravní službou nechte chvíli zahřát v pokojové teplotě.

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího výrobku kurýrní službou, tato není povinná vykonat donášku výrobku přímo do bytu. Z toho důvodu by zákazník měl počítat se zabezpečením donášky výrobku přímo do bytu svépomocně. Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. nebude uznávat reklamace na nevykonanou donášku výrobku kurýrní službou.

3.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected] , [email protected].

3.6.1.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.6.2.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

3.6.3.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

3.6.4.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

3.6.5.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

3.6.6.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected].

3.6.7.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

3.6.8.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

3.7. Pozáruční servis

3.7.1. Prodávající informuje Zákazníka, že poskytuje pozáruční servis.

3.7.2. Pro bližší informace ohledně pozáručního servisu, se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu:

[email protected]. V e-mailu specifikujte Zboží, u kterého máte zájem o servisní služby. Dále přiložte fotografie

poškozeného zboží a uveďte, o jaký typ opravy máte zájem. Následně posoudíme možnosti opravy a

zašleme Vám cenovou nabídku servisních služeb.

 

4.1. Podmínky pro záruční a pozáruční servis velkých spotřebičů - praček, chladniček, mrazniček

4.1.1.  Kupující je povinen se  s předmětem prodeje při převzetí řádně seznámit,  zejména prohlédnout si zboží, zda není viditelně poškozeno a zkontrolovat, zda je zboží funkční.
4.1.2.  V případě,  že  kupující  zjistí  vadu  na  zboží,  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží.
4.1.3.  Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců a začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Pokud by byl výrobek používán ke komerčním účelům a došlo k jeho poškození v důsledku nadměrného  používání  v důsledku  komerčního  provozu,  nevztahuje  se  na  něho záruční doba.
4.1.4.  V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do čtrnácti dnů z důvodu prodeje elektrických spotřebičů prostředky komunikace na dálku - eshop , je spotřebitel povinen na toto upozornit prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoškozené a musí mít originál obal.
4.1.5.  Záruka  se  nevztahuje  na  případy,  že  přístroj  je  nefunkční  v důsledku  závady  částí,  ke kterým je výrobek přimontován a není jeho součástí, popřípadě je jeho součástí, ale nedošlo k jeho pravidelné údržbě (zejm. vodovodní kohout, zásuvka, odpad apod.).
4.1.6.  Pokud  servisní  technik  zjistí,  že  se  jedná  o neodstranitelnou  vadu,  má  kupující  právo  na výměnu spotřebiče případně na vrácení kupní ceny.
4.1.7.  Reklamaci  nelze  uznat  zejména  tehdy,  pokud  servisní  technik  zjistí  neodbornou  instalaci spotřebiče, neodborné zacházení se spotřebičem a nedodržení podmínek uvedených v návodu k použití spotřebiče. V tomto  případě  je  oprávněn  technik společnosti vyúčtovat zákazníkovi po písemném souhlasu vzniklé náklady.
4.1.8.  Při uplatnění reklamace v záruční době se kupující prokáže prodávajícímu dokladem o prodeji  nebo záručním  listem.  Bez  těchto  dokladů  nelze  reklamaci  v záruční  době  uznat a provést bezplatně.
4.1.9.  Pokud se prokáže, že k závadě na spotřebiči došlo vinou spotřebitele, bude tato reklamace ze strany společnosti zamítnuta. Pokud si bude spotřebitel přát odstranění této závady, je povinen společnosti uhradit cenu opravy a dopravu servisního technika na místo, kde mělo dojít k opravě spotřebiče.

4.2. Servis a opravy

4.2.1.  Objednání servisu se provádí osobně, telefonicky: 558 630 003 nebo mailem na  
[email protected] . Spotřebič  zakoupený  u společnosti,  který  je  v záruční  dvouleté době,  opraví  společnost zdarma, pokud není stanoveno jinak. Servis bude zabezpečen přes smluvního partnera. 
4.2.2.  Zákazník se zavazuje, že do návštěvy technika společnosti za účelem opravy spotřebiče, připraví dostatečný přístup k opravovanému  spotřebiči. Také je povinen sdělit  technikovi veškerá  možná  rizika,  která  by  vedla  k případnému  poškození  ostatních zařízení  nebo vybavení bytu či domu, a která by mohla nastat, pokud by technik manipuloval se spotřebičem a nebyl by na tato možná rizika předem upozorněn! Pokud by se tak nestalo
a zákazník by na opravě trval, provede přístup technik, který však nebude odpovídat  za případnou škodu v domácnosti v souvislosti s prováděním přístupu ke spotřebiči. 
4.2.3.  Při  demontáži  vestavného  spotřebiče  musí zákazník  sám  a na  vlastní  náklady demontovat ostatní součásti zařízení a nábytku, které nejsou součástí  spotřebiče. Pokud  tak zákazník  neučiní, a technik, který nebude na toto upozorněn, poškodí demontáží spotřebiče
nebo některé součásti zařízení, nenese technik ani společnost za toto poškození žádnou odpovědnost. 
4.2.4.  Jestliže by nebylo v silách technika společnosti zpřístupnit spotřebič k opravě, je oprávněn opravu odmítnout a zákazník se zavazuje uhradit vzniklé náklady s návštěvou technika a to podle platného ceníku společnosti. To platí i při stavu, kdy se při návštěvě technika objeví nepředpokládané potíže na  zařízení  zákazníka  a nebude  možné  je  odstranit  (nepůjde elektřina, voda, nepůjde zavřít uzávěr vody apod.).
4.2.5.  Zákazník dává souhlas k tomu, aby technik společnosti provedl potřebnou fotodokumentaci poškozené  části  opravovaného  přístroje  nebo  jiné  součásti  vybavení  bytu  či  domu,  která byla  vadným  spotřebičem  poškozena,  a to  za  účelem  evidence  opravy.  V případě odmítnutí může společnost odmítnout provedení záruční opravy.
4.2.6.  V případě, že technik společnosti zjistí, že je nutné u opravovaného přístroje vyměnit náhradní díl, který nemá společnost na skladě, upozorní na toto zákazníka s tím, že zároveň určí přibližnou dobu dodání potřebného náhradního dílu.
4.2.7.  Technik společnosti není povinen jakkoliv asistovat při přemísťování spotřebiče v bytě u zákazníka, pokud se nejedná o běžnou manipulaci při opravě.
4.2.8.  Když si spotřebitel objedná u společnosti opravu spotřebiče nebo návštěvu technika, bude mu přesně stanoven  termín a hodina návštěvy. Pokud v  danou hodinu nebude spotřebitel a ani jiný zástupce přítomen na dohodnutém místě a zakázka nebude zrušena minimálně 24 hod. předem, spotřebitel se zavazuje uhradit společnosti veškeré vynaložené náklady. 

4.2.9.   Při situaci, kdy technik zjistí, že charakter závady je takový, že není možná oprava v bytě u zákazníka, a rozhodne o převezení spotřebiče do servisu na dílenskou opravu, má zákazník dvě možnosti:

a)  Souhlasí  s odborným  stanoviskem  servisu  a umožní  dokončení  opravy  spotřebiče v servisu společnosti. V tomto případě servis zajistí demontáž spotřebiče a jeho transport do servisu vlastními přepravními prostředky, včetně odborné manipulace.
b)  Pokud  zákazník  nebude  souhlasit  s převozem  svého  spotřebiče  do  servisu, servis v tomto  případě  ukončí  zakázku. Při  záruční  opravě  ukončí reklamaci a informuje prodávajícího, že zákazník neumožnil svojí součinností dokončení opravy a reklamace.
4.2.10. O způsobu,  provedení  a postupu  opravy rozhoduje vždy servisní středisko. Pouze servisní středisko je po opravě zodpovědné za řádné a odborné provedení opravy. Zákazník však může odmítnout dokončení opravy.   
4.2.11. Pokud zákazník dopravuje spotřebič do servisu osobně, přejímací technik spotřebič řádně prohlédne a zaznamená veškerá mechanická poškození. Za poškození spotřebiče a za vady způsobené přepravou zákazníkem, nenese společnost žádnou odpovědnost.
4.2.12. Při  převzetí  spotřebiče  do  opravy  servis  zabezpečí  veškerou  maximální  ochranu daného spotřebiče před poškozením. Spotřebič se jak do záruční tak i mimozáruční opravy přijímá pouze vyčištěný, jinak společnost může přijmutí výrobku do opravy odmítnout.
4.2.13. Společnost si také vyhrazuje právo odmítnout přijetí do opravy spotřebič, který není kompletní,  je  polorozebraný  nebo  na  něm  jsou  úpravy,  které  jsou  v rozporu  s továrním vybavením a nastavením. 
4.2.14. Spotřebitel dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby společnosti.

Jedná se o tyto údaje: Jméno a příjmení, adresa -  ulice čp./čo. , obec , PSČ , stručný popis místa -  patro, telefon.  Společnost  se  zavazuje,  že  osobní  údaje  neposkytne  v jakékoliv podobě třetí straně. Osobní údaje budou podle zákona přísně zabezpečené.