Štatút súťaže – Súťaž o ANDROID LED TV

 

I. Štatút

Štatút súťaže upravuje pravidlá a podmienky súťaže „ SÚŤAŽ o ANDROID LED TV“, na základe ktorých sa môžu oprávnené osoby (článok V) po splnení podmienok (článok VI) stať výhercami cien (článok VII). Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý sa týka súťaže „SÚŤAŽ o ANDROID LED TV“

II. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je: ORAVA distribution, a.s. so sídlom Bohrová 20, 851 01 Bratislava, IČO: 45621225, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č: 5971/B oddiel Sa.

III. Súťaž „ SÚŤAŽ o ANDROID LED TV“

ORAVA distribution, a.s. vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je vložiť komentár s tipom medailí získaných na OH v Tokiu a dať lajk na stránku @orava.elektro. Tieto 2 podmienky sú zverejnené na svojej fanpage  https://www.facebook.com/orava.elektro/sociálnej sieti Facebook.com na území Slovenskej republiky (ďalej v texte len „súťaž“). Súťaž bude pozostávať z dvoch podmienok.

IV. Termín súťaže

Prebieha v termíne od 23. 07. 2021 do 08. 08. 2021 (ďalej len „Termín“).

V. Oprávnené osoby

Osobami oprávnenými zúčastniť sa súťaže sú všetky fyzické osoby, ktoré nie sú zamestnancami vyhlasovateľa súťaže, blízkymi osobami zamestnancov vyhlasovateľa súťaže (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), zamestnancami dcérskych spoločností vyhlasovateľa, spoločností, ktoré majú s vyhlasovateľom súťaže vzťah autorizovaného predajcu a ich blízkymi osobami, a ktoré zároveň splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle článku VI. Ďalej osoby, ktorá dovŕšili vek 18 rokov.

VI. Podmienky súťaže

Úlohou oprávnenej osoby (článok V), ktorá sa zúčastní súťaže cieľom je vložiť komentár-radu do sekcie komentára  - s tipom získaných medailí na OH v Tokiu 2021 a stať sa fanúšikom stránky @orava.elektro. Súťažiaci môže vložiť len jeden komentár s jedným tipom. 

ORAVA distribution, a.s. vylosuje 1 výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže – vložiť komentár s tipom získaných medailí na OH v Tokiu 2021 a daj lajk na stránku @orava.elektro. Výherca získa výrobok – ANDROID LED televízor. 

VII. Výherca súťaže

Výherca súťaže sa stáva 1 súťažiaci, ktorý vložil do komentára tip na počet získaných medailí na OH Tokio 2021 a lajkol stránku @orava.elektro.

VIII. Žrebovanie

1. Vyhlásenie výsledkov vyhlasovateľ vykoná v mieste svojho sídla.

2. Vyhlásenie sa uskutoční  09. 08. 2021.

3. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyzvaní vyhlasovateľa najneskôr do 4 týždňov od vyhlásenia neprihlási. Následne bude vylosovaný nový výberca.

4. Cenu nie je možné kompenzovať hotovosťou ani žiadnym iným spôsobom.

IX. Oznámenie výsledkov

Výherca bude zverejnený na Fanpage https://www.facebook.com/orava.elektro/ po skončení súťaže najneskôr 09. 08. 2021. Vyhlasovateľ poprosí výhercu, aby mu do správy zaslal svoje kontaktné údaje, aby mu výhru mohol doručiť.

X. Spôsob uplatnenia cien

Výhra sa viaže k osobe (výhercovi) iná osoba si ju nemôže uplatniť (je neprenosná).

XI. Osobné údaje

1. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti (Facebook), na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

2. Súťažiaci má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

3. Súťažiaci má právo:

· vyžadovať od Vyhlasovateľa:

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);

2. ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré vyhlasovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); vyhlasovateľ je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;

3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré vyhlasovateľ spracúva („právo na opravu“);

4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich vyhlasovateľ získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a vyhlasovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak vyhlasovateľ spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);

5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že vyhlasovateľ o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);

6. získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol vyhlasovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);

7. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

8. namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie Vyhlasovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Vyhlasovateľom s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

10. pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Usporiadateľ súťaže ORAVA distribution, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.

6. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

8. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná ani spojená so spoločnosťou Facebook.

 

V Bratislave: 22. 07. 2021

ORAVA distribution, a.s.