Podpora

Pravidlá vernostného programu v e-shope

Pravidlá vernostného programu v e-shope (ďalej len „Pravidlá“) vydala spoločnosť ORAVA distribution, a.s.  (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Bohrová 20 Bratislava 5 851 01

Tieto Pravidlá platia pre prevádzku vernostného programu (ďalej len „Programu“) výlučne v rámci e-shopu a pre jeho registrovaných členov (ďalej len „Členov"), ktorých registrácia prebehla na stránke www.orava.eu. Pravidlá sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a tvoria obsah zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a Členom, teda držiteľom zákazníckeho konta (ďalej len Konta). Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 27. 05. 2021. Za podmienok a v rozsahu uvedených v Pravidlách a/alebo iných informačných materiáloch o Programe, Spoločnosť v spolupráci s obchodnými partnermi dáva svojím zákazníkom, ktorí sú držiteľmi Konta, návrh na uzavretie zmluvy, ktorého obsahom je poskytnúť im tam uvedené formy obratového naturálneho rabatu (ďalej len „výhody“).

Registrácia do Programu

Registrovať sa do Programu môže iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok svojho života. Prihlásenie sa do Programu a založenie si Konta je možné vykonať len elektronicky na www.orava.eu. Platí pritom nevyvrátiteľná domnienka, že osoba, ktorá sa registrovala do Programu, vyjadrila zároveň súhlas s Pravidlami. Za riadne vyplnené prihlásenie sa považuje také, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (vrátane PSČ), dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa, a v ktorom žiadateľ potvrdil súhlas s pravidlami Programu zaškrtnutím príslušného políčka.

Ako to funguje?

1. Zaregistrujte sa priamo na www.orava.eu
2. Za každé jedno euro nákupu v našom e-shope získavate 1 bod.
3. Každý bod má hodnotu 5 centov. O nazbierané body si môžete kedykoľvek ponížiť sumu objednávky.
4. Po uplatnení zľavy pri nákupe vám budú odrátané príslušné body.
5. Zvyšné body zostávajú na vašej vernostnej karte.
6. Stav vášho kreditu, teda počet nazbieraných bodov, si môžete kedykoľvek skontrolovať na svojom profile.

Uplatňovanie bodov pri objednávke

Kredit, ktorý Člen získa za každý nákup, nie je možné vyplácať v hotovosti, pretože nepredstavuje platobné prostriedky. Kredit, resp. nazbierané body sa nedajú previesť na inú osobu. V prípade, že hodnota nazbieraných bodov bude vyššia ako hodnota objednávky, uplatnia sa body iba do výšky hodnoty objednávky.

Doba trvania účasti Člena na Programe

Registrácia v Programe sa realizuje na dobu neurčitú, až do písomného odvolania zo strany Člena.

Zmeny pravidiel

Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť pravidlá, ako aj informačné materiály Programu, určujúce napr. pravidlá a hodnotu poskytovaných výhod. Spoločnosť je povinná informovať Člena o tomto rozhodnutí prostredníctvom zverejnenia aktuálnych pravidiel alebo informačných materiálov Spoločnosti o Programe alebo iným spôsobom. Zrealizovanie nákupu a/alebo uplatnenie nazbieraných bodov po oznámení týchto zmien alebo nedoručenie výpovede Člena do 30 dní odo dňa oznámenia zmien sa považuje za Člena stakýmito zmenami.

Zasielanie informácií a marketingových akcií e-mailom

Spoločnosť je povinná informovať Člena o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s Programom a Kontom. Registráciou do Programu dáva Člen súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu súvisiacim s Programom a zasielaním informácii o výhodách a akciách prostredníctvom e-mailu vo forme newsletteru. E-maily sa zasielajú na poslednú známu e-mailovú adresu uvedenú Členom. Odhlásiť sa z odoberania newsletteru môže kedykoľvek Člen kliknutím na príslušné políčko. Prípadné zmeny osobných údajov môže Člen vykonať priamo na svojom profile. Osobné údaje Vyplnením údajov pri registrácii a zaškrtnutím príslušného políčka dáva Člen Spoločnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby zotrvania Člena v Programe na účely ich využitia pre marketingové účely Spoločnosti, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, zaslaným na adresu ORAVA distribution, a.s. Za písomné vyjadrenie nesúhlasu sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu na to určeného na stránkach www.orava.eu. Člen má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom registračného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom. Spoločnosť je oprávnená používať osobné údaje Člena na obchodné a marketingové účely, len za predpokladu, že k tomu dal Člen súhlas. Člen má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú po odvolaní súhlasu bezodkladne zmazané. Člen sa vykonaním registrácie zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu spracúvaných osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.