Obchodní podmínky

Nákup výrobku prostřednictvím ORAVA eshop mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Postup při objednávaní

Zákazník si může systémem ORAVA eshop objednat jakýkoliv výrobek, u kterého je umístěno tlačítko (ikona) KOŠÍK.

Po objednání výrobku (zadáním počtu kusů do volného políčka) a stlačením tlačítka/ikony KOŠÍK, se objednaný výrobek automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací v systému ORAVA eshop. Při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém ORAVA eshop vyžaduje. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno konto, kterým se bude při nákupech hlásit v systému ORAVA eshop. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje (včetně kódu přiděleného systémem ORAVA eshop) doporučujeme zákazníkovi zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí těchto přihlašovacích údajů přihlásit.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému ORAVA eshop. Systém ORAVA eshop zaregistrované objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky. Systém ORAVA eshop umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování ...) po autorizaci přihlašovacích údajů.

 

Platební podmínky , dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

 

Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. se zavazuje dodat objednaný výrobek zákazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů. Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. se zavazuje dodat výrobek zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v systému ORAVA eshop jako místo doručení , expresní dopravou  po celé ČR dobírkou.

 

Cena za dopravu je 120,- Kč včetně DPH  ( kromě velkých spotřebičů - pračky, ledničky, mrazáky ).

 

Na velké spotřebiče (pračky, ledničky, mrazáky) je cena za dopravu 360,-Kč včetně DPH.

 

Když suma objednávky zboží, kromě velkých spotřebičů (pračky, ledničky, mrazáky), přesáhne 3.000,-Kč bez DPH , společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dodá výrobek zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice).

 

Když suma objednávky velkých spotřebičů (pračky, ledničky, mrazáky) přesáhne 6.000,-Kč bez DPH, společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dodá výrobek zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice).

 

Když si však zákazník opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti nebo důvodu, o kterém společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dopředu neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení výrobku.

 

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího výrobku kurýrní službou, tato není povinná vykonat donášku výrobku přímo do bytu. Z toho důvodu by zákazník měl počítat se zabezpečením donášky výrobku přímo do bytu svépomocně. Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o., nebude uznávat reklamace na nevykonanou donášku výrobku kurýrní službou.

 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů  kupujícího, který je  fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název společnosti a bankovní spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a  pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)  uvádět  správně  a pravdivě, a že  je  povinen  bez  zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit  třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě  osob dopravujících zboží nebudou osobní   údaje   prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a  že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto  vzniklý stav.
9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

Další práva a povinnosti smluvných stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona  č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, ve  znění pozdějších předpisů.

4.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.Vládou  schválená  novela  zákona  o  ochraně  spotřebitele  stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Pro e-shopy je to Česká obchodní inspekce (ČOI) na webové stránce http://www.coi.cz

Crater-5 /outdoor bluetooth speaker/